UA

Публічний договір купівлі-продажу товару

За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: https://cardi.in.ua (надалі – “Сайт”, “Інтернет-магазин”, відповідно).

Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки “Розмістити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
  2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
  3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
  4. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Розмістити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
  5. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни з великої літери, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення:

“АКЦЕПТ” означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;

“ВЛАСНИК ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ” означає Фізична особа-підприємець Хабловська Кристина Олександрівна, код 3162917922;

“ДОВІРЕНА ОСОБА ПОКУПЦЯ” або “Отримувач Товару” означає будь-яку дієздатну особу, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця;

“ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ” означає публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям;

“ЗАМОВЛЕННЯ” або “ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ” означає належно оформлену та розміщену на Сайті заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю;

“ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” означає перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за адресою: https://cardi.in.ua ,  що створені для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину;

“ПРОДАВЕЦЬ” означає Фізична особа-підприємець Хабловська Кристина Олександрівна, код 3162917922, або інша юридична особа / фізична особа – підприємець, товари яких розміщені в Інтернет-магазині;

“ПОКУПЕЦЬ” означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари, які пропонуються до продажи за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;

“ТОВАР” або “ТОВАРИ” означає товар (товари), які пропонуються до продажи за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;

“УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК” означає особу, яка уповноважена та має право вчиняти від імені Продавця юридично значимі дії та приймати на себе визначені цим Договором та законодавством України обов’язки;

“ДЕНЬ” означає календарний день за григоріанським календарем;

“НЕГАЙНО” означає протягом одного робочого дня;

“РОБОЧИЙ ДЕНЬ” означає:

для цілей визначення строку виконання грошового зобов'язання за цим Договором – будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України.

Всі посилання на час означають місцевий час у м. Київ, Україна — UTC/GMT
+2 год.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
  2. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
  3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
  4. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
 2. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований   до продажи Товар та натискає кнопку «Додати до кошика» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформлення Замовлення”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб отримання товару, прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару.
  2. Після заповнення форми “Оформлення Замовлення", Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Розмістити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.
  3. Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.
  4. Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.
  5. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.
  6. Протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Продавець зобов’язується:
   • підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер;
   • направити на адрес електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строки доставки замовленого Покупцем Товару або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв'язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу.
  7. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.
  8. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.
  9. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків.
  10. Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв'язуватися Адміністратор сайту, який уточнює деталі Замовлення, дату і час доставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.
  11. Спілкування Покупця з Адміністратором сайту та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. Строго заборонено застосування нецензурної лексики, образливі висловлювання, а також погрози та шантаж, незалежно від того, кому, яким чином і в якому вигляді вони були адресовані.
  12. Фотографії, які супроводжують Товар на Сайті, є виключно ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Опис / характеристики, що супроводжують Товар, не повинні сприйматися Покупцем як вичерпні, і можу містити технічні помилки / друкарські помилки та інші неточності. Для уточнення інформації щодо Товару, Покупець повинен звернутися до Адміністратора сайту.
  13. Продавець має право надавати знижки на Товари та проводити акції, дисконтні програми, бонусні програми та інші заходи. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування визначаються Продавцем самостійно та вказуються на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Знижка, встановлена ​​відповідним Продавцем, не може застосовуватися до Товару, який продається іншим Продавцем, якщо інше не вказано для відповідного Товару на Сайті.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Покупець зобов’язаний:
   • надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;
   • ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;
   • в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;
   • при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;
   • виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
  2. Покупець має право:
   • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
   • відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
   • здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
  3. Продавець зобов’язаний:
   • надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;
   • на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю або Отримувачу Товару згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;
   • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.
  4. Продавець має право:
   • вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;
   • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.
 4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

1.Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до момента оформлення Замовлення без попередження Покупця.

2. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, вказана у виставленому рахунку при оплаті накладеним платежем (оплата післяплатою). Вартість доставки в ціну не включена та визначається згідно з тарифами перевізника.Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

3.Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата Товару».

4.Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

   •  готівкою або безготівковим розрахунком при оплаті накладеним платежем (оплата післяплатою) при отриманні товару у відділенні перевізника.
   • шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця.

5.Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

 

 

 

 1. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

1.Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

2.Доставка Товару здійснюється Службою Перевізника за рахунок Покупця.

3. У разі доставки Товару службою перевізника відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе служба перевізника.

4.У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 30 (тридцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

5.Товар передається Покупцю або Отримувачу Товар в належним чином упакованому вигляді.

 6.Разом із Товаром Продавець передає Покупцю або Отримувачу Товару:

оформлений Продавцем один примірник бланку Замовлення на Товар;

розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.

7.Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

100 (сто) % оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

8.При відмові  Покупця від отримання Товару під час доставки Товар повертається Продавцю.Оплата за послуги доставки Служби Перевізника сплачується Покупцем.Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними: cardibossescada@gmail.com, або за телефоном +380984915514.

 

8. ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

1.Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром. Повернення Товару належної якості можливе протягом строків, передбачених законодавством України, якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

2.Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

3.Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором, та інформацією щодо порядку повернення товару, зазначеною на Сайті.

4.Перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” від 19 березня 1994 року № 172.

5.Повернення або обмін Товару проводиться за допомогою відповідної Служби доставки обраної Продавцем.

6.Повернення, або обмін Товару, або повернення грошових коштів здійснюється при наданні Покупцем представнику Продавця:

паспорта Покупця Товару;

документи, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату) Товару, що повертається;

Акт повернення товару та заява на повернення грошових коштів складається за формою, що надається Продавцем Покупцю для заповнення. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті;

7.Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині, Покупець має право:

обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажи в Інтернет-магазині із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;

розірвати цей Договір в порядку, встановленому цим Договором.

здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині. При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

8.Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.

9.Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару, не пізніше ніж через 12 (дванадцять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару, за умови заповнення повних і коректних даних. Строк повернення коштів по проблемним (спірним) поверненням (невідповідність замовленого на Сайті, пошкодження, неналежна якість, тощо) може відрізнятися від зазначеного вище (на строки з'ясування Продавцем причин пошкодження, підтвердження невідповідності, тощо).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
  2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій).
  3. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

10.  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною (згідно Додатку №1 “Політика конфіденційності”), та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

1.Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком Форс-мажорних обставин, що виникли після підписання цього Договору. Сторона, що посилається на Форс-мажорні обставини, повинна довести, що:

Форс-мажорні обставини знаходяться поза контролем Сторони;

настання таких обставин неможливо було передбачити при укладенні Договору;

така Сторона після настання Форс-мажорних обставин не могла їх уникнути та подолати,

Форс-мажорні обставини не обумовлені діями (бездіяльністю) іншої Сторони.

2.Звільнення від відповідальності стосується тільки зобов’язань, виконанню яких прямо перешкоджають Форс-мажорні обставини, і таке звільнення діє тільки протягом строку, поки тривають такі Форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення виконання платіжних (грошових) зобов’язань за цим Договором.

3.Сторона, що не може виконувати свої зобов’язання внаслідок Форс-мажорних обставин, негайно після настання таких обставин, але не більше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів, повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про такі обставини. Наявність та тривалість Форс-мажорних обставин має бути підтверджена документом, який видається відповідним Органом. Сторона яка посилається на Форс-мажорні обставини повинна надати оригінал такого документу протилежній Стороні протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після настання таких обставин.

4.Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців або, як обґрунтовано можна очікувати, триватимуть більше 3 (трьох) місяців, або якщо Форс-мажорні обставини виникли через прийняття нового законодавства, то Сторони негайно починають переговори та погоджують внесення змін до цього Договору, що необхідні для забезпечення Сторонам можливості продовжити виконувати свої зобов’язання за цим Договором у спосіб, що як найточніше відображає їх первісні наміри.

12. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

1.Покупець має право розірвати Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому Договором.

2.Повідомленням про розірвання Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, передбаченому Договором.

3.Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви та оформлення розрахункового документу Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

4.Для здійснення свого права на розірвання Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.

5.Розірвання Покупцем Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Договором.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угoд і т.п. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в суді за місцем перебування відповідача відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

2.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

3.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

Додаток 1.

До публічного договору купівлі-продажу товару

Політика конфіденційності

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

“САЙТ” означає сукупність веб-сторінок, що розміщені за адресою:  https://cardi.in.ua

“КОМПАНІЯ” означає фізичну особу-підприємця, що зареєстрована та діє відповідно норм та вимог чинного законодавства України: Фізична особа-підприємець Хабловська Кристина Олександрівна, код 3162917922.

“ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ”означає дані або сукупність даних про фізичну особу, за допомогою яких її можна ідентифікувати.

“КЛІЄНТ/ВІДВІДУВАЧ САЙТУ”означаєфізичну особу, яка здійснила резервування або покупку Товарів на Сайті та/або фізична особа, яка відвідала хоча б одну веб-сторінку Сайту.

“ТОВАР”означаєокрему рухому річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, майнових прав та обов'язків), та які є у вільному продажі (не зняті з продажу, не зарезервовані іншими особами та щодо яких відсутні інші обмеження) на Сайті.

COOKIE (КУКІ)” означає текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.

 1. ПРО КОМПАНІЮ

Фізична особа-підприємець Хабловська Кристина Олександрівна, код 3162917922 є адмністратором інтернет магазину.Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві. Компанія контролює способи збору Персональних даних та визначає цілі, для яких персональні дані використовуються згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Компанія обробляє Персональні дані якщо:

             Клієнт/відвідувач Сайту нада взгоду на обробку Персональних даних;

             обробка необхідна з метою укладення /виконання договору купівлі – продажу;

             така обробка вимагається законодавством країн, з яких здійснюється поставка товара

 

Зареєструвавшись на Сайті Клієнт/відвідувач Сайту тим самим погоджується на передачу Компанії своїх персональних даних, їх обробку, зберігання і використання, в тому числі третіми особами, відповідно до цієї Політики конфіденційності.

 1. ТИПИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

Компаніяможе збирати та обробляти такі категорії Персональних даних:

    1. Ім'я/прізвище, номер паспорту, інші ідентифікаційні дані.

Наприклад,Компаніяможе записати ім'я/прізвище, приставку до імені/звання, стать, дату народження, громадянство, країну проживання та номер паспорта.

    1. Контактні дані та особистий рахунок або реєстраційні дані.

Контактні дані можуть включати адресу, номер телефону та електронну адресу. Коли Клієнт/відвідувач Сайту створює особистий рахунок або замовляєпослугу, Компанія також може записувати дані його реєстрації та іншу інформацію, яку Клієнт/ відвідувач Сайтуввівв особистому рахунку або реєстраційній формі.

    1. Інформація про придбання.

Коли Клієнт/ відвідувач Сайту здійснює покупку у Компанії Товару, Компанія обробляє інформацію про такі дії. Ця інформація може включати дані Товару, ціни, дату оплати.

    1. Участь у програмі лояльності Компанії (за наявності такої програми).

Коли Клієнт / відвідувач Сайту стає членом однієї з програм лояльності, Компанія здійснює обробку клієнтського номеру, бонусів, типу і рівня клієнтської участі, інші відомості у зв'язку з участю у програмі.

    1. Спілкування Компанії з Клієнтом/ відвідувачем Сайту.

Коли Клієнт / відвідувач Сайту надсилає Компанії електронного листа, звертається у чаті або через соціальну мережу, Компанія реєструє таке спілкування. Також Компанія реєструє уподобання Клієнта / відвідувача Сайту стосовно способів спілкування. Наприклад, коли Клієнт / відвідувач Сайту відписуєтеся від однієї з розсилок Компанії або обирає, щоб інформація стосовно оплати, доставки, участі у програмі лояльності і т.п.) надходила іншими каналами (наприклад, WhatsApp, Facebook Messenger та ін.). Коли Клієнт / відвідувач Сайту телефонує у службу підтримки, Компанія реєструє питання або скаргу в базі даних. Компанія також записує телефонні розмови для тренування та запобігання шахрайству.

    1. Інформація, яку збирає Компанія, коли Клієнт / відвідувач Сайту користуєтеся Сайтом, іншими цифровими носіями.
     • Коли Клієнт / відвідувач Сайту відвідує Сайт або користуєтеся одним із мобільних додатків Компанії (за наявності), можлива реєстрація IP-адреси, типу браузера, операційної системи, сайту, через посилання на якому Клієнт / відвідувач Сайту зайшов, поведінку перегляду і користування додатком. Також Компанія збирає інформацію через кукі-файли та подібні технології, коли Клієнт / відвідувач Сайту відвідуєте Сайт або користуєтеся мобільним додатком Компанії (за наявності). Компанія може одержувати автоматичне повідомлення, коли Клієнт / відвідувач Сайту відкриваєте електронні листи від Компанії або натискає на посилання у цих листах.
     • З дозволу Клієнта / відвідувача Сайту Компанія також одержує дані про його місцезнаходження.
     • Також Клієнт / відвідувач Сайту може погодитися надавати Компанії доступ до певних даних, що зберігаються на його мобільному телефоні (фотографії та контакти).
    2. Інформація про соціальні мережі.

Коли Клієнт / відвідувач Сайту надсилає Компанії електронного листа, звертається у чаті або через соціальну мережу, Компанія реєструє таке спілкування. Також Компанія реєструє уподобання Клієнта / відвідувача Сайту стосовно способів спілкування. Наприклад, коли Клієнт / відвідувач Сайту відписуєтеся від однієї з розсилок Компанії або обирає, щоб інформація стосовного резервування (таку як оплата, доставка, участь у програмі лояльності і т.п.) надходила іншими каналами (наприклад, WhatsApp, Facebook Messenger та ін.). Коли Клієнт / відвідувач Сайту телефонує у службу підтримки, Компанія реєструє питання або скаргу в базі даних. Компанія також записує телефонні розмови для тренування та запобігання шахрайству.

    1. Дані, якими Клієнт / відвідувач Сайту вирішив поділитися з Компанією.

1.Клієнт / відвідувач Сайту може вирішити поділитися з Компанією даними, наприклад, коли Клієнт / відвідувач Сайту залишає для Компанії коментар у Facebook, заповнює анкету клієнта або подає заявку на конкурс (акцію або іншиу нашу соціальну маркетингову активність).

2.Кукі-файли та подібні технології. Коли Клієнт / відвідувач Сайту користується Сайтом та/або мобільним додатком (за наявності), Компанія збирає інформацію через кукі-файли та подібні технології.

3.Особливі послуги, додатки або події. Для особливих послуг, додатків або подій Компанія збирає інші типи даних і використовує ці дані для інших цілей, ніж описані у цій Політиці конфіденційності. Компанія інформує Клієнта / відвідувача Сайту про це, коли Клієнт / відвідувач Сайту підписуєтеся на особливі послуги, події або завантажує додаток (за наявності).

4.Компанія НЕ збирає, НЕ обрабляє та НЕ зберігає жодні Персональні дані, що стосуються процедури оплати вартості Товару за допомогою системи інтрнет платежів, що встановлена на Сайті. Компанія не несе жодної відповідальності та не бере на себе жодних зобовязань щодо обробки Персональних даних Клієнта при використанні ним системи інтернет платежів.

 1. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Фізична особа-підприємець Хабловська Кристина Олександрівна, код 3162917922.При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме:

даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;

файли cookie;

ір-адреси;

параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent) та ін.

Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Клієнтом / відвідувачем Сайту як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформація про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»). Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

 1. ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Головні цілі використання Компанією Персональних даних Клієнта / відвідувача Сайту такі:

    1. Продаж Товарів через Сайт.

Для обробляння покупок Компанія має обробляти більшість даних, наведених вище. Наприклад, для доставки Товару потрібне ім'я/прізвище, номер паспорта, інша інформація, що ідентифікує Клієнта / відвідувача Сайту.

    1. Для забезпечення програм лояльності (у разі наявності таких).

Щоб надавати знижки за програмами лояльності, Компанія використовує дані, пов'язані з членством, дані резервування, замовлення та придбань Клієнта / відвідувача Сайту.

    1. Для надання онлайн послуг та мобільних додатків (за наявності).
     • Наприклад, ми використовуємо ім'я/прізвище і дані Товару, коли Клієнт / відвідувач Сайту придбає Товар або замовляє послугу через додаток (за наявності).
     • Деякі з онлайн послуг та мобільних додатків (за наявності)використовують місцезнаходження, наприклад, щоб показувати найближче цікаве для Клієнта / відвідувача Сайту місце.
     • Для полегшення користування онлайн послугами або додатками (за наявності) Компанія може аналізувати дані, які збирає, коли використовує цифрові носії, та поєднувати їх із даними, зібраними через кукі-файли та подібні технології (дивіться вище). Наприклад, щоб розуміти, який цифровий канал (електронна пошта, соціальні мережі) або пристрій (десктоп, ноутбук, мобільний) є бажаним для Клієнта / відвідувача Сайту, щоб Компанія могла обмежувати зв'язок із Клієнтом / відвідувачем Сайту цим каналом або пристроєм.
    2. Для статистичного дослідження.
     • Загальні дані. Компанія використовує автоматичні засоби для проведення статистичного дослідження загальних тенденцій продажів, корстування Сайтом, результативності маркетингових активностей, програмами лояльності, додатками (за наявності) та соціальними мережами, а також поведінки і уподобання клієнтів та користувачів.
     • Категорії даних. Для виконання цього дослідження Компанія може використовувати категорії даних, описані вище, включно з даними замовлень, придбані додаткові послуги, профіль у програмі лояльності, та особисті дані (стать, поштовий індекс). Компанія поєднує ці дані із даними, зібраними через кукі-файли та подібні технології, коли Клієнт / відвідувач Сайту відвідує Сайт або користуєтеся мобільними додатками (за наявності). Компанія об'єднує їх із даними (узагальненими), зібраними третіми особами за допомогою аналітичних або маркетингових кукі-файлів та подібних технологій. Для аналізу Компанія використовує лише узагальнені дані і не використовує ім'я або електронну адресу Клієнта / відвідувача Сайту. Без згоди Клієнта / відвідувача Сайту Компанія не використовує особливі категорії даних для цього статистичного дослідження.
     • Приклади. Компанія використовує дані замовлення та придбаних додаткових послуг для формування найбільш оптимального асортименту товарів та послуг і забезпечення доречних пропозицій. Наприклад, Компанія використовує анкетування клієнтів для вимірювання рівня задоволення, щоб розуміти, що є важливим для клієнтів, і як Компанія може покращити послуги та сформувати актуальний ассортимент товарів. Компанія використовує кукі-файли та подібні технології, щоб оцінювати, як відвідувачі переглядають Сайт, щоб Компанія могла зробити навігацію зручнішою.
     • Правове підґрунтя. Компанія обробляє Персональні дані для виключно законних цілей, щоб пропонувати найбільш цікаві для Клієнтів Товари та послуги, покращувати програми лояльності, надавати адекватнішу підтримку клієнтам, покращувати дизайн і вміст сайтів та мобільних додатків (за наявності).
    3. Щоб надсилати оновлення та спеціальні пропозиції за інтересами Клієнта / відвідувача Сайту.
     • Комунікація. Коли Клієнт / відвідувач Сайту робить на Сайті замовлення Товару, Компанія надсилає персоналізовану рекламу та спеціальні пропозиції в електронних листах, пов'язаних із таким замовленням. Також Клієнт / відвідувач Сайту може підписатися на електронні розсилки або мобільні пуш-повідомлення із оновленнями та спеціальними пропозиціями, налаштованими на їх інтереси. Наприклад, Клієнт / відвідувач Сайту може підписатися на розсилку новин, що інформуватиме про привабливі ціни, новинки сезону, пакетні пропозиції та повідомлятиме останні новини. Із дозволу Клієнта / відвідувача Сайту Компанія може також надсилати електронні листи з особливої нагоди, таких як спеціальні пропозиції до дня народження або персоналізовані пропозиції.

Компанія також може використовувати інші комунікаційні канали, щоб надсилати персоналізовану рекламу, такі як звичайна пошта або, за згодою Клієнта / відвідувача Сайту, соціальні канали (такі як Facebook Messenger, WhatsApp).

     • Згода, відкликання згоди, відписка, право на оскарження. Компанія надсилає електронні повідомлення та мобільні пуш-повідомлення з оновленнями та спеціальними пропозиціями, лише якщо Клієнт / відвідувач Сайту надав на це попередній дозвіл.
    • Для інших цілей прямого маркетингу.
     • Загальне. У цьому параграфі описуються окремі приклади того, як Компанія використовує дані для інших цілей прямого маркетингу.
     • Маркетингові кукі-файли. На Сайті використовуються маркетингові кукі-файли, що типово встановлюються рекламними мережами. Ці мережі є компаніями, що працюють посередниками між Компанією та рекламодавцями. Маркетингові кукі-файли серед іншого показують релевантні персоналізовані рекламні оголошення або пропозиції (на основі поведінки — відвідувань, натискань на посилання на Сайті Клієнтами / відвідувачами Сайту), коли Клієнт / відвідувач Сайту заходить в ці мережі або на приєднані до них сайти. Для додаткової інформації про маркетингові кукі-файли, і те, як Клієнт / відвідувач Сайту може відкликати дозвіл на ці кукі-файли, звертайтеся до правил стосовно кукі-файлів на цьому Сайті або в мобільному додатку (за наявності).
     • Прив'язка поведінки на сайті. Якщо Клієнт / відвідувач Сайту заходить на Сайт через свій особистий кабінет, або якщо відвідує Сайт через посилання в електронному листі, Компанія прив'язує поведінку на сайті до даних замовлення Клієнта / відвідувача Сайту на платформі керування даними. Компанія використовує ці дані здебільшого для того, щоб не надсилати Клієнту / відвідувачу Сайту подальші оголошення після того, як він вже купив Товар.
     • Залишений кошик. Якщо Клієнт / відвідувач Сайту перериває процедуру замовлення на Сайті, Компанія надсилає персоналізований електронний лист із посиланням на процедуру замовлення, щоб Клієнт / відвідувач Сайту міг продовжити з того місця, де залишив. Компанія надсилатиме Клієнту / відвідувачу Сайту такі електронні листи лише на його запит або якщо він погодився одержувати від Компанії електронною поштою оновлення та спеціальні пропозиції. Клієнт / відвідувач Сайту може відкликати свій дозвіл на такі електронні листи в будь-який час, натиснувши на посилання відписатися в електронному листі, налаштувавши свої уподобання щодо зв'язку у своєму кабінеті (якщо є) або звернувшись до Компанії (див. «Ваші права» нижче).
     • Особлива цільова аудиторія. Компанія може брати участь у програмі Facebook «Особлива аудиторія», що дає змогу показувати персоналізовані оголошення у стрічці Клієнта / відвідувача Сайту. Для цього Компанія може повідомляти електронну адресу Клієнта / відвідувача Сайту Facebook і дозволяти Facebook визначати, чи має Клієнт / відвідувач Сайту аккаунт Facebook. Для визначення аудиторії, Компанія може використовувати дані замовлення Клієнта / відвідувача Сайту. Також Компанія може користуватися подібними програмами в інших соціальних мережах. Клієнт / відвідувач Сайту може відмовитися від участі у програмі Особливої аудиторії Facebook та подібних програмах, надіславши Компанії електронного листа (див. «Ваші права» нижче) з електронної адреси, стосовно якої Клієнт / відвідувач Сайту бажає відмовитися від участі. Також, можливо, Клієнт / відвідувач Сайту надав дозвіл на одержання персоналізованої реклами у стрічці Facebook або в рамках користування іншими соціальними мережами через правила стосовно кукі-файлів.
    • Для зв'язку з Клієнтами / відвідувачами Сайту.

Компанія використовує контактні дані Клієнта / відвідувача Сайту для спілкування у зв'язку з продажами та програмами лояльності Компанії, щоб відповідати на запитання та обробляти скарги.

    1. Для бухгалтерії та виконання зобов'язань, покладених законом.

Компанія збирає, зберігає та використовує дані Клієнта / відвідувача Сайту для внутрішніх цілей, таких як бухгалтерія і виконання фінансових зобов'язань.

Закон може вимагати від Компанії збирати та передавати ідентифікаційні дані, інформацію про замовлення Клієнта / відвідувача Сайту державним установам або урядовим організаціям для податкового контролю. Правове підґрунтя: Компанія збирає, використовує та зберігає особисті дані Клієнта / відвідувача Сайту для здійснення продажів і для програм лояльності, виконання зобов'язань, покладених законом, для законних інтересів Компанії та інтересів третіх сторін або за згодою Клієнта / відвідувача Сайту.

 1. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

 1. РОЗКРИТТЯ АБО ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Загальні відомості. Компанія може розкривати або передавати особисті дані Клієнта / відвідувача Сайту компаніям групи, партнерам за програмою лояльності, надавачам послуг та субпідрядникам для зазначених нижче цілей:

   Для допоміжних послуг

   Для програм лояльності Компанії та пільг.

   Статистичне дослідження та прямий маркетинг.

   Для безпечних замовлень.

Державні органи. Закон може вимагати від Компанії збирати та передавати ідентифікаційні дані Клієнта / відвідувача Сайту, інформацію про замовлення державним установам або урядовим організаціям для податкового контролю і т.п.

Сайти третіх сторін. Сайт та мобільні додатки (за наявності) містять посилання на сайти третіх осіб. Якщо Клієнт / відвідувач Сайту переходить за цими посиланнями, Клієнт / відвідувач Сайту виходить з Сайту та/або мобільного додатку (за наявності). Ця Політика конфіденційності не поширюються на сайти третіх осіб. Компанія не бере на себе відповідальність за використання Персональних даних Клієнтів / відвідувачів Сайту третіми особами. Клієнт / відвідувач Сайту користується цими сайтами на свій ризик. Для додаткової інформації про те, як треті особи обробляють Персональні дані Клієнта / відвідувача Сайту, просимо читати їхні правила конфіденційності, у разі наявності.

 1. БЕЗПЕКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

Компанія вживає належні технічні та організаційні заходи для захисту Персональних даних Клієнта / відвідувача Сайту від втрати та зловживання.

 1. ТРАНСГРАНИЧНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Компанія може передавати особисті дані Клієнта / відвідувача Сайту до країн, що не є його країною проживання (включно з країнами поза межами Європейського економічного простору). Це відбувається в ході організації продажу товарів або через те, що компанії- партнери, що продають товари ведуть справи у різних країнах світу. Закони у цих країнах можуть не забезпечувати той самий рівень захисту Персональних даних Клієнта / відвідувача Сайту.

Передача Персональних даних до країн, що не є країною проживання Клієнта / відвідувача Сайту, часто є необхідним для продажи товарів Компанією. В інших випадках Компанія гарантує адекватний захист для виконання вимог трансграничної передачі Персональних даних згідно з застосовними законами про захист даних.

 1. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:

при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;

у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;

відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Компанія дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Компанії необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовуємо такі категорії файлів cookie:

Виключно необхідні файли cookie - потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступа до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам'ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

Експлуатаційні файли cookie - агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Функціональні файли cookie - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім'я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту .

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie - використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Instagram, Google та інші.

Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Умови використання Google Analytics - http://www.google.com/analytics/terms/ru.html

Умови використання Google AdWords - https://policies.google.com/technologies/ads

Умови використання Facebook, Instagram - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru

Opera - http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html

Safari for macOS - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Важливо:

конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;

варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;

відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

 1. БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

 

   1. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Компанія звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.Покупцем може бути лише фізична особа, яка досягла 18-річного віку і володіє повною дієздатністю.
  1. Якщо законним представникам дитини стало відомо, що Компанії були надані Персональні дані дитини, такий законний представник повинен звернутися до Компанії із запитом про видалення таких даних. У такому випадку Компанія застосує заходи для видалення цієї інформації.

 

 1. ПРАВА ВІДВІДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Клієнт / відвідувач Сайту може звернутися до Компанії (дивіться нижче) для реалізації будь-яких прав, що надаються чинним законодавством про захист даних, включно з такими: право на доступ до своїх даних, на їх виправлення, на вилучення даних, на обмеження обробляння даних, право на перенесення даних і право на оскарження обробляння.

    1. Право на доступ.

Клієнт / відвідувач Сайту має право направити запит з питанням чи обробляє Компанія будь-які їх особисті дані, і, якщо так, одержати доступ до цих даних у формі копії. Забезпечуючи право доступу, Компанія також надає додаткову інформацію, таку як мета обробляння, категорії Персональних даних, а також будь-яку інша інформацію, потрібну Клієнту / відвідувачу Сайту для реалізації такого права на доступ.

    1. Право на виправлення.

Клієнт / відвідувач Сайту має право на виправлення даних у разі неточності або неповноти. За запитом Компанія виправляє неправильні дані про Клієнта / відвідувача Сайту, враховуючи мету обробляння, доповнити неповні особисті дані, що можуть включати надання додаткового звіту.

    1. Право на перенесення даних.

Клієнт / відвідувач Сайту має право на перенесення даних, це означає, що Клієнт / відвідувач Сайту може вимагати надати його особисті дані у структурованому, загально вживаному, придатному до машинного зчитування форматі і передати ці данні безпосередньо іншому контролерові, наскільки це технічно можливо.

    1. Право на оскарження.

Клієнт / відвідувач Сайту має право оскаржувати обробляння Персональних даних, що означає, що Клієнт / відвідувач Сайту може вимагати від Компанії не обробляти надалі його особисті дані. Це застосовується лише в разі «законного інтересу» як підстави (включно з профайлінгом) для обробляння (див. «Правове підґрунтя).

У будь-який час і безкоштовно Клієнт / відвідувач Сайту може оскаржити використання персональних даних в цілях прямого маркетингу, якщо ваші особисті дані обробляються для цього, включно з профайлінгом, у тій мірі, в якій це пов'язано з прямим маркетингом. У разі реалізації цього права ми не зможемо надалі використовувати ваші особисті дані з цією метою.

Ви можете вбудь-який час відкликати свою згоду. Клієнт / відвідувач Сайту має право відкликати свою згоду вбудь-який час за спеціальними інструкціями. Наприклад, Клієнт / відвідувач Сайту має право відкликати згоду, натиснувши на посиланні «відписатися» в електронному повідомленні, змінивши налаштування на смартфоні (для мобільних пуш-повідомлень і даних місцезнаходження). Для додаткової інформації про те, як відкликати свій дозвіл на кукі-файли та подібні технології, які Компанія використовує, коли Клієнт / відвідувач Сайту відвідує Сайт або користується додатком (за наявності), просимо звернутися до правил стосовно кукі-файлів на Сайті або в мобільному додатку (за наявності). Можуть бути ситуації, коли Компанія має право відмовити або обмежити права, як описано вище. Наприклад, відмовити у доступі, якщо це необхідно для захисту прав і свобод інших осіб, або відмовитись стирати особисті дані, якщо обробляння цих даних є необхідним для виконання зобов'язань. Також  Клієнт / відвідувач Сайту має право звертатися до Компанії з будь-якими питаннями, коментарями та скаргами щодо цієї Політики конфіденційності.

 1. ПРАВИЛА РЕДАГУВАННЯ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Компанія має право періодично змінювати цю Політику конфіденційності. Зміни до Політики конфіденційності вступають в силу після їх публікації на Сайті.